• Dental Clinics in Antwerpen en Brussel (België)
• Sociale en gezondheidszorginterface tussen het Vlaams Gewest en de nieuwkomer
• Sponsoring van Vlaamse Culturele en Artistieke activiteiten
• State of the art tandverzorging, erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV)

ConventiesRIZIV

Talrijke tandartsen bij DENTAL CLINICS zijn geconventioneerd.

Dankzij deze verbintenis heeft de patiënt te allen tijde de garantie dat de officiële RIZIV tarieven gehanteerd worden.

De RVV (rechthebbenden met verhoogde verzekeringstegenmoetkoming), die het merendeel van onze patiënten uitmaken, hoeven maar in enkele zeldzame gevallen, zoals radiologie of uitneembare tandprothesen, een eigen bescheiden bijdrage te leveren aan de kosten van hun gezondheidszorg.

NIC

Sommige tandartsen bij DENTAL CLINICS hebben een overeenkomst met het NIC (Nationaal Intermutualistisch College).

Een contract met het NIC is vereist om te kunnen toetreden tot het derdebetalers stelsel zoals voorzien in het KB van 19 augustus 1992. Door dit contract verbindt de tandarts zich ertoe om derdebetalers op een lineaire manier toe te passen in alle door de wet voorziene omstandigheden.

OCMW

Sommige Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn leveren hun cliënten een medische kaart af die de zorgverstrekker de mogelijkheid biedt om rechtstreeks met het OCMW van de betrokkene af te rekenen. DENTAL CLINICS Belgica heeft hieromtrent een specifieke overeenkomst met het OCMW van St-Jans-Molenbeek.

Deze handelswijze heeft zijn nut in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld in het geval van een patiënt wiens verzekerbaarheid niet in regel is na een faling en waarbij een wachttijd dient te verstrijken alvorens de regularisatie kan geschieden.

FEDASIL

Politieke vluchtelingen die zich bevinden onder de hoede van Fedasil kunnen ook terecht bij Dental Clinics op voorwaarde dat ze een betalingsverbintenis kunnen voorleggen van hun opvangcentrum.

DENTAL CLINICS Antwerpen heeft hieromtrent een specifieke overeenkomst met het opvangcentrum Broechem.